Zadania Inspekcji Weterynaryjnej i Zasady przeprowadzania kontroli


Zadania Inspekcji Weterynaryjnej
Inspekcja realizuje zadania z zakresu:

 • ochrony zdrowia zwierząt oraz
 • bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,

w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Zadania Inspekcji realizowane są w szczególności przez:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • badania kontrolne zakażeń zwierząt;
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • przeprowadzanie:
  • weterynaryjnej kontroli granicznej,
  • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
  • kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
  • kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, 
  • kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika, w tym w zakresie:
   • utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
   • prowadzenia ewidencji zwierząt,
   • przeprowadzania doświadczeń;
  • sprawowanie nadzoru nad:
   • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
   • bezpieczeństwem żywności żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,
   • wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
   • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
   • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
   • obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych,
   • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
   • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
   • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
   • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
  • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt;
  • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
  • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez Powiatowego  Lekarza Weterynarii lub osób działających z jego upoważnienia.

 1. Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).
 2. Kontrole przeprowadzane są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadamiania.
 3. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące zobowiązane są do okazania upoważnienia do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach. Osoby kontrolujące zobligowane są do noszenia odznaki identyfikacyjnej w widocznym miejscu.
 4. Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.
 5. Osoby kontrolujące mogą:
  - żądać pisemnych lub ustnych informacji,
  - żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,
  - pobierać nieodpłatnie próbki do badań.
 6. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje
  kontrolowany (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).
 7. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyny biegnie od dnia doręczenia podmiotowi kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń.
 8. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu Inspekcji Weterynaryjnej, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.
 9. Podmiot kontrolowany ma prawo do złożenia wniosku o drugą ekspertyzę na swój koszt. Wniosek o drugą ekspertyzę może obejmować przegląd dokumentów dotyczących pobierania próbek, przeprowadzania analiz, badania lub diagnostyki przez innego uznanego i odpowiednio wykwalifikowanego eksperta, a także ponowne badanie laboratoryjne. W przypadku badań laboratoryjnych w kierunku występowania chorób zakaźnych zwierząt, do podjęcia działań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej wystarczający jest jeden wynik potwierdzający wystąpienie choroby lub czynnika chorobotwórczego. Pomimo to przepisy nie ograniczają możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownego badanie w takim przypadku.
 10. Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w tym Powiatowego Lekarza Weterynarii nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.
 11. Przedsiębiorca może złożyć uzasadniony sprzeciw w przypadku naruszenia przepisów art. 50 lub 58 Prawa przedsiębiorców (dotyczących prowadzenia kontroli bez obecności przedsiębiorcy, osoby przez niego upoważnionej lub osoby, o której mowa w ust. 5 art. 50, a także na naruszenia zakazu prowadzenia powtórnej kontroli w tym samym przedmiocie)
 12. Każda osoba prowadząca kontrolę w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 13. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
 14. Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
 15. Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.
Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 01.11.2020, 17:20
Dokument oglądany razy: 4 222
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 06.05.2020